Perfil do usuário

Nickie Lippard

Resumo da Biografia

dau tu 4 khóa học kế toán tổng hợp thuc hanh ko đông đảo chứng từ biên bản bàn giao hàng hóa , giao kèo , chứng trong khoảng thanh toán // Tại thời điểm thanh rà soát chưa sở hữu chứng trong khoảng thanh toán không dùng tiền mặt có hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng không mang biên bản gia hạn trả tiền ..

Dau Tu 3 Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp